BRL 9334 certificaat.

J. van Uijthoven & Zn BV te Hapert heeft het certificaat inzake de BRL 9334. behaald. Dit is het procescertificaat voor straatwerk.

Audit

Tijdens de audit werd onder andere gekeken naar het resultaat, het proces, de certificaathouder en het kwaliteitssysteem van de certificaathouder. De nadruk ligt op de steekproefsgewijze controle van projecten in uitvoering. Voor meer informatie over dit certificaat zie de site van de VMS.

Aspecten tot kwaliteit van bestrating

In deze BRL worden alle aspecten met betrekking tot kwaliteit van bestrating vastgelegd. Van de fundering tot het bestratingsmateriaal en het welzijn van de stratenmakers. De bewijzen voor kwaliteit worden vastgelegd in een uitgebreide checklist. De beoordelingsrichtlijn 9334 is de beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor straatwerk. Deze richtlijn heeft betrekking op het aanbrengen van maaiveldinrichting in de vorm van elementenverharding inclusief de fundering en de aansluiting op gebouwen, putten en kolken en overige inrichtingselementen, zoals verkeersbordpalen, lantaarnpalen en straatmeubilair, alsmede de aansluiting op bestaand straatwerk.

Procescertificaat

De beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Modern Straatwerk (VMS) met als belangrijkste doel om goed en verantwoord straatwerk zichtbaar en onderscheidend te maken. Zoals gezegd gaat het hier om een procescertificaat. De nadruk ligt daarbij op de onaangekondigde steekproefsgewijze controle van projecten in uitvoering. Ook is er een jaarlijkse administratieve controle. Daarmee wordt geborgd dat de gecertificeerde bedrijven voortdurend aan de eisen uit de beoordelingsrichtlijn voldoen. In de beoordelingsrichtlijn worden eisen gesteld aan het eindresultaat als uitgangspunt voor de proceseisen.

Beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Modern Straatwerk (VMS) met als belangrijkste doel om goed en verantwoord straatwerk zichtbaar en onderscheidend te maken. J. van Uijthoven & Zn BV heeft in december 2018 de BRL-audit doorlopen en de kwaliteitsverklaring op basis van de BRL 9334 ontvangen. Voor de eisen is gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen, zoals de SEB-kwaliteitsnormen en de Standaard RAW Bepalingen. Daarmee kan de beoordelingsrichtlijn zowel worden gebruikt voor bestekwerk, geïntegreerde contracten als werken zonder (volledig) bestek en raamcontracten. Een certificaat kan daardoor een goede rol spelen bij het uitvragen van straatwerk. Door in de bestekvoorwaarden of in de uitvraagspecificatie een certificaat te eisen heeft de opdrachtgever de zekerheid van aantoonbaar goed bestratingswerk.

Kwaliteitscontrole

Dit certificaat toont aan dat J. van Uijthoven & Zn BV te allen tijde haar werkzaamheden controleert op kwaliteit en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om minder toezicht te houden op de werkzaamheden van het bedrijf zonder dat daarbij het risico te lopen op kwalitatief minder werk.